Doelstelling

In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:

a.
het doen van ondersteuningsbetalingen aan instellingen die een algemeen, kerkelijk of sociaal belang behartigen, hetzij direct hetzij indirect, of door het zelf verlenen van ondersteuning in enige vorm aan natuurlijke personen die naar het oordeel van de stichting een bijdrage behoeven in de kosten van levensonderhoud, huisvesting, medische verzorging, opleiding, opvoeding en onderwijs;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het voor eigen rekening en risico drijven van een kringloopwinkel.


Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten